Kim jesteśmy

Wojownicy Maryi to dedykowana wyłącznie dla mężczyzn wspólnota maryjna, która zawiązała się w trakcie otwartych spotkań formacyjnych w Lądzie. Dobrymi owocami formacji we wspólnocie są:

– modlitwa
– dawanie przykładu i świadectwa wiary
– uświęcanie siebie oraz swoich rodzin

Z owoców tych ma wypływać realizacja powołania, które jest darem od Boga i pragnienie by rozszerzać nabożeństwo ku czci Matki Bożej.
Formacja opiera się o Boże Słowo zawarte w Piśmie Świętym, naukę Kościoła Katolickiego, Sakramenty Święte, pokutę i modlitwę różańcową.

Do Wojowników Maryi może wstąpić każdy mężczyzna w wieku 18-50 lat, który czuje w swoim sercu ogromną miłość do Niepokalanej Dziewicy Maryi, ma szczerą intencję służenia Panu Bogu oraz pragnie całkowicie zawierzyć się Jezusowi Chrystusowi przez Niepokalane Serce Maryi.

Patronem wspólnoty jest św. Jan Bosko, który jest nazywany „Ojcem i Nauczycielem Młodzieży”. Wspólnota stanowi odpowiedź na duchowo moralne potrzeby mężczyzn. Jej założycielem jest Salezjanin – ks. Dominik Chmielewski.

Wojownicy Maryii są aktywnymi katolikami, którzy w swoim działaniu w pełni i bezwarunkowo podporządkowują się Papieżowi, biskupom oraz kapłanom parafialnym.

Każdy członek wspólnoty zobowiązany jest dbać o:

– budowanie relacji w swojej rodzinie, całej wspólnocie i poza nią
– czynne uczestniczenie w życiu wspólnoty i Kościoła Katolickiego
– rozwój fizyczny, samodyscyplinę i dawanie dobrego świadectwa swoją postawą

Charyzmatem wspólnoty jest naśladowanie cnót Najświętszej Maryi Panny oraz osobiste całkowite zawierzenie się Jej Niepokalanemu Sercu i opiece, dla większej chwały Kościoła i zwycięstwa Niepokalanego Serca Maryi.

Matka Boża posiada następujące cnoty: czystość, roztropność, pokora, wiara, pobożność, posłuszeństwo, ubóstwo, cierpliwość, miłość, boleść.

Wojownikiem Maryi nie zostaje się od razu

Żeby nim zostać należy:

– ukończyć pełny proces formacji zgodnie z ustalonymi zasadami (szczegółowe informacje znajdują się w statucie)
– przygotować się i przejść pozytywnie rozmowę braterską ze swoim liderem grupy (lub inną wyznaczoną przez koordynatora grup regionalnych i liderów osobą), oraz zostać przez te osoby dopuszczonym do pasowania
– uzyskać rekomendację od lidera grupy oraz lidera regionalnego
– przystąpić do uroczystego pasowania odbywającego się na koniec roku formacyjnego
– po uroczystym pasowaniu prowadzić dalszą formację i raz w roku odnowić swoje przyrzeczenie miecza (w przypadku już pasowanych Wojowników)

Zasady wymagane w związku z pasowaniem także zostały dokładnie opisane w naszym statucie.

Po wymaganym okresie formacji w ramach otwartych spotkań i spełnieniu wszystkich wymogów, dopuszczeni przez lidera grupy mężczyźni mogą przystąpić do pasowania na Wojownika Maryi. Zobowiązują się całkowicie oddać swoje serce i życie Jezusowi, Maryi i swojej rodzinie (aktualnej albo przyszłej, jeśli kandydat jeszcze jej nie założył). To przyrzeczenie jest bardzo uroczyste na wzór historycznego pasowania na rycerza.

Każdy kandydat przystępujący do pasowania zamawia sobie miecz – symbol walki duchowej ze swoim grzechem i szatanem. Miecz ten po pasowaniu zostaje umieszczony w widocznym, reprezentacyjnym miejscu w domu Wojownika i tam już pozostaje na zawsze. Od tej pory prawdziwym „mieczem” pasowanego Wojownika staje się Różaniec Święty.

Miecz zajmuje ważne miejsce w domu Wojownika – obok Biblii i różańca. Ma nieustannie przypominać słowa wypowiedziane podczas uroczystości przyrzeczenia miecza – walki na śmierć i życie o najważniejsze wartości: miłość do Boga oraz wierność swojej żonie i dzieciom.

Zapraszamy na regionalne i ogólnopolskie spotkania. wszystkich mężczyzn, którzy chcą powierzyć swoje rodziny Maryi.