Maryja jest pełna łaski

Maryja Jest przebogatą skarbnicą, w której Pan Bóg zamknął wszystko co piękne, cenne, rzadkie i kosztowne, nawet swojego Syna. Jest łaski pełna, jest zbiornikiem wszystkich łask a prośby ukochanej Matki Boga zawsze są pokorne i zgodne z Jego wolą, dlatego nie odrzuca ich nigdy.

Św. Ludwik napisał „skoro Duch Święty, Jej Oblubieniec, znajduje Ją w jakiejś duszy, wnet zbliża się ku Niej, wstępuje w Nią całkowicie i udzela się Jej w miarę jak dusza daje miejsce Jego Oblubienicy. Jednym z głównych powodów, dlaczego Duch Święty ne działa po dziś dzień w duszach uderzających cudów łaski, jest ten, że nie są one dość ściśle zjednoczone z Jego wierną i nierozłączną Oblubienicą”.

Przygotowanie do aktu zawierzenia się Jezusowi przez ręce Maryi

według św. Ludwika Marii Grignion de Montfort

Pierwsze 12 dni to czas odrywania się od ducha tego świata. Kształtujemy w sobie wówczas cnotę skromności, samozaparcia, pokory, czystości, ubóstwa, posłuszeństwa oraz prawdomówności. Przez następne 21 dni poznajemy tajemnice Chrystusa i Maryi.

Czas ten podzielony jest na trzy okresy, z których każdy trwa siedem dni

Pierwszy tydzień

Poznajemy wówczas samych siebie celem przygotowania nas do spowiedzi generalnej. Poznajemy więc swoje wady, grzechy, słabości, cnoty i wzbudzamy w sobie akt żalu za grzechy oraz rezygnacji z własnej woli gdyż może ona nie odpowiadać oczekiwaniom Maryi.

Drugi tydzień

Poznajemy wtedy godność, przywileje i cnoty Maryi. Ćwicząc się duchowo w tym okresie staramy się naśladować cnoty Matki Bożej oraz odmawiać akt strzelisty św. Ludwika, który brzmi „Ja poświęcam się Tobie cały, o Maryjo, chcę być Twoją własnością”.

Trzeci tydzień

W jego czasie poznajemy Pana Jezusa i Jego zbawcze dzieło. Praktykujemy wówczas miłość do Boga i bliźniego.

Cały okres przygotowania

W trakcie 33 dni przygotowania, każdego dnia wiernie modlimy się i czytamy poszczególne fragmenty Pisma Świętego, Naśladowania Chrystusa Tomasza a Kempis lub Traktatu o doskonałym nabożeństwie do Maryi lub innych dzieł św. Ludwika. Wskazany jest przy tym codzienny rachunek sumienia i w miarę możliwości uczestniczenie we Mszy Świętej z przyjęciem Komunii Świętej.

34 dnia następuje zawierzenie się Panu Jezusowi przez ręce Maryi. Cały okres przygotowań do zawierzenia należy rozplanować sobie tak aby 34 dzień wypadał w jedno z głównych świąt Maryjnych. Według św. Ludwika 33 dnia przygotowania się do zawierzenia, warto odbyć spowiedź generalną i przyjąć w intencji tego zawierzenia Komunię Świętą.

Zawierzenie mona złożyć albo prywatnie albo uroczyście

Zawierzenie prywatne

W przypadku zawierzenia prywatnego akt zawierzenia odmawiamy z radością w sercu po przyjęciu Komunii Świętej. Gdyby tego dnia uczestnictwo we Mszy Świętej było niemożliwe to należy pomodlić się w kościele lub kaplicy, a następnie odmówić akt zawierzenia.

Zawierzenie uroczyste

Uroczyste zawierzenie odbywa się w obecności kapłana. Gdyby akt zawierzenia składała tylko jedna osoba to kapłan zezwala jej na odmówienie aktu zwierzenia po przyjęciu Komunii Świętej. Jeśli natomiast osób jest więcej to także po Komunii Świętej, każda osoba podchodzi pojedynczo do ołtarza i odmawia akt zawierzenia po czym wszystkie osoby podpisują akt na ołtarzu.